Allianz

Algemene voorwaarden HIN Verzekeringen

1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die HIN Verzekeringen sluit die verband houden met de uitoefening van het assurantiebemiddelingsbedrijf. De voorwaarden zijn niet van toepassing op de overeenkomsten die HIN Verzekeringen  sluit met personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.

 

2        HIN Verzekeringen pleegt jegens haar contractspartij eerst wanprestatie indien het bij de uitvoering van de overeenkomst tekortschiet op een wijze die een met normale vakkennis uitgeruste en zorgvuldig handelend assurantiebemiddelaar had kunnen en moeten vermijden.

 

3        Indien de contractspartij aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van HIN Verzekeringen, haar bestuurders of haar werknemers, die verband houdt met een verzekeringsovereenkomst, is HIN Verzekeringen voor de schade slechts aansprakelijk tot vijf maal de jaarpremie die voor de betreffende verzekering is berekend of zou zijn berekend, met een maximum van EUR 50.000,00.

Indien de schade niet verband houdt met een verzekeringsovereenkomst, is de aansprakelijk van HIN Verzekeringen beperkt tot vijf maal de financiële vergoeding waarop zij voor haar inspanningen aanspraak heeft of zou hebben gehad, met een maximum van EUR 50.000,00.

 

4        Indien schade wordt geleden die verband houdt met onjuiste of onvolledige informatie door of namens de contractspartij verstrekt, is HIN Verzekeringen voor die schade niet aansprakelijk.

 

5        Indien HIN Verzekeringen bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de contractspartij kenbare vergissing maakt, is deze gehouden HIN Verzekeringen daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij HIN Verzekeringen te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.

 

6        Indien derden betrokken zijn bij de vervulling van de overeenkomst, is HIN Verzekeringen voor eventuele fouten van die derden niet aansprakelijk, behoudens voor zover de contractspartij bewijst dat HIN Verzekeringen tekortgeschoten is bij de keuze van die derden.

 

7        Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van een tekortkoming in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van die computerprogrammatuur aansprakelijkheid jegens HIN Verzekeringen heeft aanvaard en de schade aan haar heeft vergoed.

 

8        Alle aanspraken tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na het moment waarop de fout die aan de vordering ten grondslag wordt gelegd, werd ontdekt of had kunnen worden ontdekt.

 

9        Op alle vorderingen is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen HIN Verzekeringen en haar contractspartij. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank in 's-Gravenhage.

 

10      HIN Verzekeringen zal meewerken aan mediation indien haar contractspartij te kennen geeft het geschil aan mediation te willen onderwerpen. Partijen zullen trachten gemeenschappelijk een mediator aan te wijzen. Indien zij geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de mediator, zal deze worden aangewezen door het N.M.I. te Rotterdam.